หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

นายณรงค์   ลิ้มจันทร์ทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

สายด่วน นายก อบต. 081-2929272

  

 

 

  ข่าวประกาศราคากลาง
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

 - โครงสร้างหน่วยงาน

-  ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง

-  อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย

-  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

-  กฎหมาย พระราชบัญัติ ฯลฯ

การบริหารงาน

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น

-  แผนดำเนินงานประจำปี

-  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

-  รายงานผลดำเนินงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

-  คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน

-  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

-  ข้อมูลเชิงสถิติของการบริการแก่ประชาชน

-  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน

-  การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )

การบริหารเงินงบประมาณ

-  ข้อบัญญัติหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ระหว่างปี)

-  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี

-  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา)

- รายการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

-  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัคเลือกบุคลากร

-  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

-  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การส่งเสริมความโปร่งใส

-  คู่มือหรือรายละเอียดที่แสดงขั้นตอน กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ

-รายงานผลการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

-  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒาท้องถิ่น

-  กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น/อบต.

-  ระบบป้องการทุจริต

-  รายงานการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

-  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

-  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ระหว่างปี)

-  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

 รายงานกิจการสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
เตือนภัย เส้นทางเดินพาย
รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ

GIS ข้อมูลลุ่มน้ำ
NWP Model  

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 http://wit.in.th