หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

โครงสร้างสมาชิกสภา

     

 

นายสุรพล   จ่าสอาด

นายกิตติพงษ์ พรมใจมั่น

นายกฤษณา ชาวดอนคูณ

สมาชิกสภา อบต. ม.1

สมาชิกสภา อบต. ม.2

สมาชิกสภา อบต. ม.3

     

 

นางผดุงศรี กำลังเสือ

นายชูชาติ เพ็งอ้น

นายรุ้ง วงษ์เวียงจันทร์

สมาชิกสภา อบต. ม.4

สมาชิกสภา อบต. ม.5

สมาชิกสภา อบต. ม.6

     

นายวีรยุทธ ฤทธิ์เดช

 

 

สมาชิกสภา อบต. ม.7