หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

โครงสร้างสมาชิกสภา

     

 

นางสาวอรุณี  บุญมีรอด

นายสัมฤทธิ์    เอมสมบูรณ์

นางมะลิ   ลอมเศรษฐี

สมาชิกสภา อบต. ม.1

สมาชิกสภา อบต. ม.2

สมาชิกสภา อบต. ม.3

 

นายกฤษณา    ชาวดอนคูณ

นางผดุงศรี   กำลังเสือ

นายธงชัย    อึ่งสุวรรณ

สมาชิกสภา อบต. ม.3

สมาชิกสภา อบต. ม.4

สมาชิกสภา อบต. ม.4

นางสุวรรณ   กุลมุติ

นายรุ้ง  วงษ์เวียงจันทร์

นายชำเรือง   อุบลดี

สมาชิกสภา อบต. ม.5

สมาชิกสภา อบต. ม.6

สมาชิกสภา อบต. ม.6

 

 

นายบุญเลิศ   พาสาลี

นายบุรี  ลอมเศรษฐี

 

สมาชิกสภา อบต. ม.7

สมาชิกสภา อบต. ม.7