หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

สำนักปลัด

 

 

 

 

นางสาวปิยรัตน์  สวัสดิ์ศรี

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

 

     
 
 
 

 

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     

 

 

 

 

 

 

 

นางนวรัตน์  จันทร์หอม

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

นางมะลิวัลย์  เพ็งอ้น

 

นางน้ำฝน  ชีพนุรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

 

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ  ลิ้มจันทร์ทอง

 

นางสาวอังศวีร์ ยิ้มประเสริฐ  

นักพัฒนาชุมชน

 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นางอุไรวรรณ ตาพันธุ์

นางสาวอุษา เอ้มอ้น

นางสาวนิจจนาภรณ์  หมื่นชนะ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นายวัชรชัย  ขันทอง

นายวรจิตร  ผ้าขาว 

นางสาวศิริรัตน์ เนตรสน

ยาม

พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ