หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

สำนักปลัด

 

 

 

 

นางสาวปิยรัตน์  สวัสดิ์ศรี

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

 

     
     
 

นายศรีรัตน์ คุ้มวงษ์

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     

 

 

 

 

 

 

 

นางนวรัตน์  จันทร์หอม

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

นางมะลิวัลย์  เพ็งอ้น

 

นางน้ำฝน  ชีพนุรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

 

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ  ลิ้มจันทร์ทอง

นางสาวอังศวีร์ ยิ้มประเสริฐ  

นางสาวนิจจนาภรณ์  หมื่นชนะ

นักพัฒนาชุมชน

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นายวรจิตร  ผ้าขาว

นางสาวศิริรัตน์ เนตรสน

นางลักษณาลีย์ กางกั้น

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นายวัชรชัย  ขันทอง

 

 

ยาม