หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

กองคลัง

 

 

 

นางรจนา  กวยะปาณิก

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศิริกร ฉิมวัย

 

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

     

นางอุไรวรรณ  ตาพันธุ์

นางสาวจงสมาน  กาญจนะ

นางสาวอุษา  เอมอ้น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดกเก็บรายได้