หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

กองคลัง

 

 

 

นางรจนา  กวยะปาณิก

 

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

นางสิริกร ฉิมวัย

 

นางสาวกัญญรัตน์ โพธิ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     

 

นางสาวลักษณารีย์ กางกั้น

นางสาวจงสมาน  กาญจนะ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดกเก็บรายได้