หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษฯ
 
 

 

 

 

นางสาวพิชญ์นันท์ ไกรวงศ์

 

นางสาวจุฑารัตน์   เชื้อวงษ์ดี

นักวิชาการศึกษา

 

ครู ค.ศ.1

     

 

 

 

 นางคำพีร์  วงษ์จันทร์อินทร์

นางสาวศิริเพ็ญ  ลอมเศรษฐี
นางสาวบังอร  กรรพฤทธิ์

ผู้ดูแล (ทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวกาญนา ผิวดำดี
   
คนงานทั่วไป