หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

นางนวรัตน์  จันทร์หอม

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษฯ
 
 

 

 
 

 

 

นางสาวจุฑารัตน์   เชื้อวงษ์ดี

 

 

ครู ค.ศ.1

 

     

 

 

 

 

 นางคำพีร์  วงษ์จันทร์อินทร์

 

 

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวบังอร  กรรพฤทธิ์
 
นางสาวศิริเพ็ญ  ลอมเศรษฐี
คนงานทั่วไป
 
ผู้ดูแลเด็ก