หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

วิสัยทัศน์

                            

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

   
 

"วังน้ำเย็น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นนำ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

 

ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเกษตรกรรม

 

ก้าวนำด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ประชาชนรู้รักษาสามัคคี อยู่ดีมีสุข"