หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

พ.ร.บ. ระเบียบ/กฎหมาย

 

 

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547