หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

                            องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น  ได้ถูกจัดตั้งเป็นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

ขนาดกลาง  และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น  ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wit.in.th