หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน

   
  - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561