หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน

 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561