หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

 

ประกาศเกณฑ์การใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)