หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศเกณฑ์การใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากศาลาบ้านดอนทอง ถึงที่ดินนายมาโนช แก้วเมฆ (E-bidding)

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาส 2
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาส 3
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2562 ไตรมาส 4
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2563 ไตรมาส 1
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2563 ไตรมาส 2
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2563 ไตรมาส 3
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2563 ไตรมาส 4
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2564 ไตรมาส 1
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2564 ไตรมาส 2