--
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561