หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

   
  - เจตจำนงการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562
  - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต. ประจำปี 2562
  - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2562
  - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
  - นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562
 

- เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

- เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

- เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

 

- เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  - ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
  - นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส