หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   
  - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)