หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

คณะผู้บริหาร

     
 

 
 

นายณรงค์   ลิ้มจันทร์ทอง

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

 
 
081-2929272
 
 

 

นายชวลิต  จันทร์ผา

นายเฉลิมชัย   แก้ววิชิต

นายภิรมย์ภัทร วงษ์พนัส

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

086-3530829
099-6079045
095-8310256

 

 

 

 

นายสุรพล   จ่าสอาด

นายรุ้ง วงษ์เวียงจันทร์

นางสาวปิยรัตน์   สวัสดิ์ศร

ประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.

ปลัด อบต.

081-8570737
087-0818740
035-528418