หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

คณะผู้บริหาร

     
 

 
 

นายณรงค์   ลิ้มจันทร์ทอง

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

 
 
 
 

 

นายสุรินทร์  ลอมเศรษฐี

นายชวลิต  จันทร์ผา

นายเฉลิมชัย   แก้ววิชิต

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

     

 

 

 

 

นายสุรพล   จ่าสอาด

นายชำเรือง อุบลดี

นางสาวปิยรัตน์   สวัสดิ์ศรี

ประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.

ปลัด อบต.