ตารางปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นายพยุง พันธุ์ปาน ถึงที่นายบุญยัง พันธุ์ปาน

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นายพยุง พันธุ์ปาน ถึงที่นายบุญยัง พันธุ์ปาน

ตารางปปช. โครงการเสริมดินและลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นายสมชาย พงษ์แขก ถึงที่นางกัญจนา ขวัญสุข

ราคากลาง โครงการเสริมดินและลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นายสมชาย พงษ์แขก ถึงที่นางกัญจนา ขวัญสุข

ตารางปปช. โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนสแตนแลส พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 ลำ
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น ต่อแยกจากถนนคอนกรีตเดิม (ที่นายแสวง ก้อนทอง) ถึงที่นายไพโรจน์ ธิกุลวงษ
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น ต่อแยกจากถนนคอนกรีตเดิม (ที่นายแสวง ก้อนทอง) ถึงที่นายไพโรจน์ ธิกุลวงษ
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม (ที่นายเภา หลีพันธุ์) ถึงที่นางเปี่ยม กาญจนะ
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม (ที่นายเภา หลีพันธุ์) ถึงที่นางเปี่ยม กาญจนะ
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นางกัลยา มุ่งกลาง ถึงบริเวณที่นางสาวบุญสม ลิ้มจันทร์ทอง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นางกัลยา มุ่งกลาง ถึงบริเวณที่นางสาวบุญสม ลิ้มจันทร์ทอง
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่ดินนายเจริญ วงษ์บัณฑิต ถึงที่ดินนายพิน จันทราซื่อ
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่ดินนายเจริญ วงษ์บัณฑิต ถึงที่ดินนายพิน จันทราซื่อ
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น ต่อจากคอนกรีตเดิม บริเวณที่นานายชูชาติ เพ็งอ้นถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรลักษณ
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น ต่อจากคอนกรีตเดิม บริเวณที่นานายชูชาติ เพ็งอ้นถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นายสมปอง ทองพิกุล ถึงที่นายไสว น้ำใจดี
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นายสมปอง ทองพิกุล ถึงที่นายไสว น้ำใจดี
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำเย็น จากถนนลาดยางที่ดินนายเฉลี่ย วงษ์พันธุ์ ถึงบ้านนางกนกวรรณ จรูมเครือ
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำเย็น จากถนนลาดยางที่ดินนายเฉลี่ย วงษ์พันธุ์ ถึงบ้านนางกนกวรรณ จรูมเครือ
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็นจากบริเวณที่นายวานิช จานสิบสี ถึงที่นายรุณ โพธิ์ศรีทอง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็นจากบริเวณที่นายวานิช จานสิบสี ถึงที่นายรุณ โพธิ์ศรีทอง
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นายสิทธิ์ บุญมีรอด ถึงเขตติดต่อตำบลดอนโพธิ์ทอง
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นายสิทธิ์ บุญมีรอด ถึงเขตติดต่อตำบลดอนโพธิ์ทอง
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น (ตามแบบ อบต.กำหนด) ต่อจาก คอนกรีตเดิมบริเวณที่นานายชูชาติ เพ็งอ้นถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น (ตามแบบ อบต.กำหนด) ต่อจาก คอนกรีตเดิมบริเวณที่นานายชูชาติ เพ็งอ้นถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมไตรลักษณ
ตารางปปช. โครงการรื้อถนนคอนกรีตพร้อมลงหินคลุก สายบ้านโพธิ์แดง ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากข้างศาลารวมใจบ้านโพธิ์แดง ถึงที่ดิน นายฮงฮะ แก้ววิชิต
ราคากลาง โครงการรื้อถนนคอนกรีตพร้อมลงหินคลุก สายบ้านโพธิ์แดง ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากข้างศาลารวมใจบ้านโพธิ์แดง ถึงที่ดิน นายฮงฮะ แก้ววิชิต ปร.6
ราคากลาง โครงการรื้อถนนคอนกรีตพร้อมลงหินคลุก สายบ้านโพธิ์แดง ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากข้างศาลารวมใจบ้านโพธิ์แดง ถึงที่ดิน นายฮงฮะ แก้ววิชิต ปร.5
ราคากลาง โครงการรื้อถนนคอนกรีตพร้อมลงหินคลุก สายบ้านโพธิ์แดง ซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากข้างศาลารวมใจบ้านโพธิ์แดง ถึงที่ดิน นายฮงฮะ แก้ววิชิต ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณสี่แยกบ้านนางกัญญา โมมินทร์ ถึงบริเวณบ้านนายจำปา ศรีทิพย์
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณสี่แยกบ้านนางกัญญา โมมินทร์ ถึงบริเวณบ้านนายจำปา ศรีทิพย์ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณสี่แยกบ้านนางกัญญา โมมินทร์ ถึงบริเวณบ้านนายจำปา ศรีทิพย์ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณสี่แยกบ้านนางกัญญา โมมินทร์ ถึงบริเวณบ้านนายจำปา ศรีทิพย์ ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางเงิน ขำศิริ ถึงคลองลางเทียน
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางเงิน ขำศิริ ถึงคลองลางเทียน ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางเงิน ขำศิริ ถึงคลองลางเทียน ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางเงิน ขำศิริ ถึงคลองลางเทียน ปร.4
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างฐานรองรับหอถังสูงแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณวัดไผ่มุ้ง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฐานรองรับหอถังสูงแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณวัดไผ่มุ้ง ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฐานรองรับหอถังสูงแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณวัดไผ่มุ้ง ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฐานรองรับหอถังสูงแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณวัดไผ่มุ้ง ปร.4-2
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฐานรองรับหอถังสูงแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณวัดไผ่มุ้ง ปร.4-1
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางเนียมอนงค์ โรจน์บุญถึง ถึงที่ดินนายบท แจ้งใจดี
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางเนียมอนงค์ โรจน์บุญถึง ถึงที่ดินนายบท แจ้งใจดี ปร. 6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางเนียมอนงค์ โรจน์บุญถึง ถึงที่ดินนายบท แจ้งใจดี ปร. 5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางเนียมอนงค์ โรจน์บุญถึง ถึงที่ดินนายบท แจ้งใจดี ปร. 4
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.4-7
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.4-6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.4-5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.4-4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.4-3
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.4-2
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณที่สาธารณะบ้านดอนโก ปร.4-1
ตารางปปช. จัดซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็นจากที่ดินนายเทพ จ่าสอาด ถึงที่ดินนางชิ้น พิมพ์ใจทัศน์
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็นจากที่ดินนายเทพ จ่าสอาด ถึงที่ดินนางชิ้น พิมพ์ใจทัศน์ ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็นจากที่ดินนายเทพ จ่าสอาด ถึงที่ดินนางชิ้น พิมพ์ใจทัศน์ ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็นจากที่ดินนายเทพ จ่าสอาด ถึงที่ดินนางชิ้น พิมพ์ใจทัศน์ ปร.4
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น แบ่งเป็น 2 ช่วง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น แบ่งเป็น 2 ช่วง ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น แบ่งเป็น 2 ช่วง ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น แบ่งเป็น 2 ช่วง ปร.4
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนายอ้วน ชาติทอง ถึงที่ดินนายชูชาติ เพ็งอ้น
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนายอ้วน ชาติทอง ถึงที่ดินนายชูชาติ เพ็งอ้น ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนายอ้วน ฃาติทอง ถึงที่ดินนายชูชาติ เพ็งอ้น ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนายอ้วน ชาติทอง ถึงที่ดินนายชูชาติ เพ็งอ้น ปร.4
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนายมงคล ศรีหอมกลิ่น ถึงที่ดินนางติ๋ม โสภา
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนายมงคล ศรีหอมกลิ่น ถึงที่ดินนางติ๋ม โสภา ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนายมงคล ศรีหอมกลิ่น ถึงที่ดินนางติ๋ม โสภา ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนายมงคล ศรีหอมกลิ่น ถึงที่ดินนางติ๋ม โสภา ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นานายรุ้ง วงษ์เวียงจันทร์ ถึงบริเวณที่นานางสาวบุญมา จำเริญผา
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นานายรุ้ง วงษ์เวียงจันทร์ ถึงบริเวณที่นานางสาวบุญมา จำเริญผา ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นานายรุ้ง วงษ์เวียงจันทร์ ถึงบริเวณที่นานางสาวบุญมา จำเริญผาปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นานายรุ้ง วงษ์เวียงจันทร์ ถึงบริเวณที่นานางสาวบุญมา จำเริญผาปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณบ้านนายเภา หลีพันธุ์ ถึงที่นายนายไพวัลย์ มีนิล
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณบ้านนายเภา หลีพันธุ์ ถึงที่นายนายไพวัลย์ มีนิล ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณบ้านนายเภา หลีพันธุ์ ถึงที่นายนายไพวัลย์ มีนิล ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณบ้านนายเภา หลีพันธุ์ ถึงที่นายนายไพวัลย์ มีนิล ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายพรชัย แอสมจิตต์ ถึงที่นานางหลา มีนิล
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายพรชัย แอสมจิตต์ ถึงที่นานางหลา มีนิล ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายพรชัย แอสมจิตต์ ถึงที่นานางหลา มีนิล ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายพรชัย แอสมจิตต์ ถึงที่นานางหลา มีนิล ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายชวลิต จันทร์ผา ถึงที่นานายธานินทร์ จันทร์ผา
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายชวลิต จันทร์ผา ถึงที่นานายธานินทร์ จันทร์ผา ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายชวลิต จันทร์ผา ถึงที่นานายธานินทร์ จันทร์ผา ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายชวลิต จันทร์ผา ถึงที่นานายธานินทร์ จันทร์ผา ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากหน้าบ้านนายคำนึง หยุยพันธุ์ ถึงที่นานายปรีชา บุญมายพันธุ์
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากหน้าบ้านนายคำนึง หยุยพันธุ์ ถึงที่นานายปรีชา บุญมายพันธุ์ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากหน้าบ้านนายคำนึง หยุยพันธุ์ ถึงที่นานายปรีชา บุญมายพันธุ์ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากหน้าบ้านนายคำนึง หยุยพันธุ์ ถึงที่นานายปรีชา บุญมายพันธุ์ ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายสุวิทย์ จันทร์ผา ถึงที่นานางสาวสุนีย์ จันทร์โชต
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายสุวิทย์ จันทร์ผา ถึงที่นานางสาวสุนีย์ จันทร์โชติ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายสุวิทย์ จันทร์ผา ถึงที่นานางสาวสุนีย์ จันทร์โชติ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานายสุวิทย์ จันทร์ผา ถึงที่นานางสาวสุนีย์ จันทร์โชติ ปร.4
ตารางปปช. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-3
ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-2
ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางปปช. โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์รอบอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์รอบอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์รอบอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์รอบอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมูที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณบ้านนางเงิน ขำศิริ ถึงที่นานางบุญส่ง ขำศิริ
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมูที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณบ้านนางเงิน ขำศิริ ถึงที่นานางบุญส่ง ขำศิริ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมูที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณบ้านนางเงิน ขำศิริ ถึงที่นานางบุญส่ง ขำศิริ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมูที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณบ้านนางเงิน ขำศิริ ถึงที่นานางบุญส่ง ขำศิริ ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานางสาวสมัย ศรีระวงษ์ ถึงที่นานางผดุงศรี กำลังเสือ
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานางสาวสมัย ศรีระวงษ์ ถึงที่นานางผดุงศรี กำลังเสือ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานางสาวสมัย ศรีระวงษ์ ถึงที่นานางผดุงศรี กำลังเสือ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่นานางสาวสมัย ศรีระวงษ์ ถึงที่นานางผดุงศรี กำลังเสือ ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นานายแสวง ก้อนทอง ถึงคลองชลประทาน
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นานายแสวง ก้อนทอง ถึงคลองชลประทาน ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นานายแสวง ก้อนทอง ถึงคลองชลประทาน ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่นานายแสวง ก้อนทอง ถึงคลองชลประทาน ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณคอสะพานหลังวัดดอนยอ ถึงที่บ้านนายจำปา ศรีทิพย
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณคอสะพานหลังวัดดอนยอ ถึงที่บ้านนายจำปา ศรีทิพย์ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณคอสะพานหลังวัดดอนยอ ถึงที่บ้านนายจำปา ศรีทิพย์ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณคอสะพานหลังวัดดอนยอ ถึงที่บ้านนายจำปา ศรีทิพย์ ปร.4
คารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณคอสะพานบ้านนายยาม รูปดีเหมาะ ถึงข้างที่นานายสมัย แอสมจิตต
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณคอสะพานบ้านนายยาม รูปดีเหมาะ ถึงข้างที่นานายสมัย แอสมจิตต์ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณคอสะพานบ้านนายยาม รูปดีเหมาะ ถึงข้างที่นานายสมัย แอสมจิตต์ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณคอสะพานบ้านนายยาม รูปดีเหมาะ ถึงข้างที่นานายสมัย แอสมจิตต์ ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณช้างที่ดินนายอ้วน ชาติทองถึงที่นานายวานิช จานสิบสี
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณช้างที่ดินนายอ้วน ชาติทองถึงที่นานายวานิช จานสิบสี ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณช้างที่ดินนายอ้วน ชาติทองถึงที่นานายวานิช จานสิบสี ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณช้างที่ดินนายอ้วน ชาติทองถึงที่นานายวานิช จานสิบสี ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางเพ็ญศรี พงษ์แขก ถึงบริเวณที่ดินนายสนิท กาญจนะ
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางเพ็ญศรี พงษ์แขก ถึงบริเวณที่ดินนายสนิท กาญจนะ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางเพ็ญศรี พงษ์แขก ถึงบริเวณที่ดินนายสนิท กาญจนะ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางเพ็ญศรี พงษ์แขก ถึงบริเวณที่ดินนายสนิท กาญจนะ ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่ดินนางปราณี ขำเดช ถึงฐานน้ำมันดอนโก
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่ดินนางปราณี ขำเดช ถึงฐานน้ำมันดอนโก ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่ดินนางปราณี ขำเดช ถึงฐานน้ำมันดอนโก ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณที่ดินนางปราณี ขำเดช ถึงฐานน้ำมันดอนโก ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายผวน ยอดอานนท์ ถึงบ้านพักชลประทาน
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายผวน ยอดอานนท์ ถึงบ้านพักชลประทาน ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายผวน ยอดอานนท์ ถึงบ้านพักชลประทาน ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายผวน ยอดอานนท์ ถึงบ้านพักชลประทาน ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากทางหลวงหมายเลข 3318 (บริเวณคอสะพานเขตติดต่อตำบลมะขามล้ม) ถึงบ้านพักชลประทาน
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากทางหลวงหมายเลข 3318 (บริเวณคอสะพานเขตติดต่อตำบลมะขามล้ม) ถึงบ้านพักชลประทาน ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากทางหลวงหมายเลข 3318 (บริเวณคอสะพานเขตติดต่อตำบลมะขามล้ม) ถึงบ้านพักชลประทาน ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากทางหลวงหมายเลข 3318 (บริเวณคอสะพานเขตติดต่อตำบลมะขามล้ม) ถึงบ้านพักชลประทาน ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสิทธิ บุญมีรอด ถึงที่ดินนางประยูร ทองเนื้อแปด
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสิทธิ บุญมีรอด ถึงที่ดินนางประยูร ทองเนื้อแปด ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสิทธิ บุญมีรอด ถึงที่ดินนางประยูร ทองเนื้อแปด ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสิทธิ บุญมีรอด ถึงที่ดินนางประยูร ทองเนื้อแปด ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณหน้าบ้านนายสมยศ จันทร ถึงที่ดิน นางลออ สารสุวรรณ
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณหน้าบ้านนายสมยศ จันทร ถึงที่ดิน นางลออ สารสุวรรณ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณหน้าบ้านนายสมยศ จันทร ถึงที่ดิน นางลออ สารสุวรรณ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณหน้าบ้านนายสมยศ จันทร ถึงที่ดิน นางลออ สารสุวรรณ ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากบบริเวณคอสะพานวัดวังน้ำเย็น ถึงเขตติดต่อตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากบบริเวณคอสะพานวัดวังน้ำเย็น ถึงเขตติดต่อตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากบบริเวณคอสะพานวัดวังน้ำเย็น ถึงเขตติดต่อตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากบบริเวณคอสะพานวัดวังน้ำเย็น ถึงเขตติดต่อตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางเพ็ญศรี พงษ์แขก ถึงที่ดินนางสิน เทศแย้ม
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางเพ็ญศรี พงษ์แขก ถึงที่ดินนางสิน เทศแย้ม ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางเพ็ญศรี พงษ์แขก ถึงที่ดินนางสิน เทศแย้ม ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางเพ็ญศรี พงษ์แขก ถึงที่ดินนางสิน เทศแย้ม ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากทางหลวงหมายเลข 3318 (บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น) ถึงที่ดินนางสิทธิ์ ช้างเผือก
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากทางหลวงหมายเลข 3318 (บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น) ถึงที่ดินนางสิทธิ์ ช้างเผือก ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากทางหลวงหมายเลข 3318 (บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น) ถึงที่ดินนางสิทธิ์ ช้างเผือก ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น จากทางหลวงหมายเลข 3318 (บริเวณข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น) ถึงที่ดินนางสิทธิ์ ช้างเผือก ปร.4
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสมชาย ลอพานิช ถึงที่ดินนางกรองทิพย์ ปาละพันธ์ ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสมชาย ลอพานิช ถึงที่ดินนางกรองทิพย์ ปาละพันธ์ ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสมชาย ลอพานิช ถึงที่ดินนางกรองทิพย์ ปาละพันธ์ ปร.4
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางนวลฉวี น้อยมหาพรหม ถึงที่ดินนางรุ่งทิพย์ ศรีบุศดี ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางนวลฉวี น้อยมหาพรหม ถึงที่ดินนางรุ่งทิพย์ ศรีบุศดี ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนางนวลฉวี น้อยมหาพรหม ถึงที่ดินนางรุ่งทิพย์ ศรีบุศดี ปร.4
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสำรวย สว่างอารมณ์ ถึงที่ดิน นายคำมี อนุศรี
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสำรวย สว่างอารมณ์ ถึงที่ดิน นายคำมี อนุศรี ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสำรวย สว่างอารมณ์ ถึงที่ดิน นายคำมี อนุศรี ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากบริเวณข้างที่ดินนายสำรวย สว่างอารมณ์ ถึงที่ดิน นายคำมี อนุศรี ปร.4
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-3
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-2
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-1
ตารางปปช. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพารา แอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็นจากศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทาง ถึงข้างโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพารา แอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็นจากศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทาง ถึงข้างโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพารา แอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็นจากศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทาง ถึงข้างโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพารา แอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็นจากศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทาง ถึงข้างโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางปปช. โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-3
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-2
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-1
ตารางปปช. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นเด็กพัฒนาการเด็ก
ตารางปปช. โครงการซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำ คลอง ร1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 1,5 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำ คลอง ร1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 1,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำ คลอง ร1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 1,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำ คลอง ร1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 1,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-3
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำ คลอง ร1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 1,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-2
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำ คลอง ร1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 1,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-1
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่2 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-3
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4-2
ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังน้ำเย็น หมู่ที่2 ตำบลวังน้ำเย็น
ตารางปปช. โครงการจัดซื้อหินฝุ่นเพื่อบรรจุถุงบิ๊กแบ็คและกระสอบทรายเพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม
ราคากลาง โครงการจัดซื้อหินฝุ่นเพื่อบรรจุถุงบิ๊กแบ็คและกระสอบทรายเพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม ปร.6
ราคากลาง โครงการจัดซื้อหินฝุ่นเพื่อบรรจุถุงบิ๊กแบ็คและกระสอบทรายเพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม ปร.5
ราคากลาง โครงการจัดซื้อหินฝุ่นเพื่อบรรจุถุงบิ๊กแบ็คและกระสอบทรายเพื่อทำคันป้องกันน้ำท่วม ปร.4
ตารางปปช. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2560
ตารางแสดงวงเงินตามแบบปปช. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางแสดงวงเงินตามแบบปปช. โครงการขุดลอกดินเลนและกำจัดผักตบชวา คลองชลประทาน ร.1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการขุดลอกดินเลนและกำจัดผักตบชวา คลองชลประทาน ร.1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการขุดลอกดินเลนและกำจัดผักตบชวา คลองชลประทาน ร.1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการขุดลอกดินเลนและกำจัดผักตบชวา คลองชลประทาน ร.1 ซ้ายสองพี่น้อง หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางแสดงวงเงินตามแบบปปช. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น (ถึงเขตติดต่อต.สวนแตง)
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น (ถึงเขตติดต่อต.สวนแตง)ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น (ถึงเขตติดต่อต.สวนแตง)ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น (ถึงเขตติดต่อต.สวนแตง)ปร.4
ตารางแสดงวงเงินตามแบบปปช. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปช.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ม.1 ปร.6
ราคากลาง โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ม.1 ปร.5
ราคากลาง โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ม.1 ปร.4
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น ปร.4
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปช. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักคสล. ม.1
ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.4 ปร.6
ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.4 ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.4 ปร.4
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.4
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปฃ. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ปร.4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ปร.6
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปช. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.3
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.3 ปร.4
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.3 ปร.5
ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.3 ปร.6
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ปร.4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ปร.6
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ปร.4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ปร.6
ตารางแสดงวงเงินตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.1
ราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.1 ปร.4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.1 ปร.5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ม.1 ปร.6