ประกาศ โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณ ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง ถึงข้างโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น จากศาลาบ้านดอนทอง ถึงที่ดินนายมาโนช แก้วเมฆ
ประกาศ ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น จากที่ดินนางรัตนภรณ์ สุวรรณพงษ์ ถึงที่ดินนายบท แจ้งใจด